Gỗ mun lào

Liên Hệ

Số lượng :

Cây gỗ mun lào làng nhàng , rụng lá , cao 7–18 m , đường kính đến 0 , 3 m hay hơn , cành nhánh nhẵn , tán chuyện rậm. Vỏ ngoài mun , nứt dọc nông. Lá lẻ loi mềm dẻo , mọc thổ , hình trứng nhọn , gân giữa và gân bên đặng rõ , dài 5 , 5-6 , 5 cm; rộng 2-2 , 2 cm , chốc khô có màu đen

Cây gỗ mun lào làng nhàng , rụng lá , cao 7–18 m , đường kính đến 0 , 3 m hay hơn , cành nhánh nhẵn , tán chuyện rậm. Vỏ ngoài mun , nứt dọc nông. Lá lẻ loi mềm dẻo , mọc thổ , hình trứng nhọn , gân giữa và gân bên đặng rõ , dài 5 , 5-6 , 5 cm; rộng 2-2 , 2 cm , chốc khô có màu đen

Cây gỗ mun lào làng nhàng , rụng lá , cao 7–18 m , đường kính đến 0 , 3 m hay hơn , cành nhánh nhẵn , tán chuyện rậm. Vỏ ngoài mun , nứt dọc nông. Lá lẻ loi mềm dẻo , mọc thổ , hình trứng nhọn , gân giữa và gân bên đặng rõ , dài 5 , 5-6 , 5 cm; rộng 2-2 , 2 cm , chốc khô có màu đen

Cây gỗ mun lào làng nhàng , rụng lá , cao 7–18 m , đường kính đến 0 , 3 m hay hơn , cành nhánh nhẵn , tán chuyện rậm. Vỏ ngoài mun , nứt dọc nông. Lá lẻ loi mềm dẻo , mọc thổ , hình trứng nhọn , gân giữa và gân bên đặng rõ , dài 5 , 5-6 , 5 cm; rộng 2-2 , 2 cm , chốc khô có màu đen

Cây gỗ mun lào làng nhàng , rụng lá , cao 7–18 m , đường kính đến 0 , 3 m hay hơn , cành nhánh nhẵn , tán chuyện rậm. Vỏ ngoài mun , nứt dọc nông. Lá lẻ loi mềm dẻo , mọc thổ , hình trứng nhọn , gân giữa và gân bên đặng rõ , dài 5 , 5-6 , 5 cm; rộng 2-2 , 2 cm , chốc khô có màu đen